Loading...
Home 2018-03-16T12:09:58+00:00

Het laatste nieuws

Lees meer over onze partij, actuele dossiers en meer!

Onze kandidaten!

12 maart 2018|0 Comments

‘Samen Verder’

21 december 2017|1 Comment

Facebook

PERSBERICHT 24 april 2018

De afgelopen week en gisteravond hebben VVD, CDA, PvdA en Onafhankelijk Moerdijk overleg gevoerd over het advies van afgelopen maandag van de tweede informateur. Door de informateur is aangegeven dat:
- zij vindt dat Moerdijk 4 wethouders verdient;
- de huidige coalitiepartners VVD, CDA en OM in principe open staan voor voortzetting van de huidige coalitie;
- er daartoe een coalitiemogelijkheid wordt gezien door bijtrekking van een vierde partij in de vorm van het PvdA, inclusief het leveren van de vierde wethouder.

Onafhankelijk Moerdijk onderschrijft het informateursadvies op een aantal onderdelen. Zo moeten de partijen naar onze mening nu daadwerkelijk twee varianten zorgvuldig en in gezamenlijkheid onderzoeken. Te weten de variant met normatief drie wethouders en de variant met normatief vier wethouders. Naast natuurlijk een formateur moeten wat ons betreft zowel de burgemeester als de gemeentelijke organisatie bij het onderzoek betrokken worden. Ook staan wij in principe open voor voortzetting van de huidige coalitie.

Gedurende de overleggen van de afgelopen week heeft Onafhankelijk Moerdijk ook een standpunt ingenomen over het advies aangaande een vierde coalitiepartner. Diverse overwegingen zijn daarbij aan de orde geweest en besproken. Nadrukkelijk hebben wij daarbij ook gekeken naar de verkiezingsuitslag, als afspiegeling van de mening van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Hoewel formeel mogelijk, achten wij het niet correct dat in deze constellatie een partij met twee raadszetels voor de komende vier jaren een wethouder levert. Dit in relatie tot de totale raadsomvang (25 zetels) alsook in relatie tot de omvang van onze eigen fractie (6 zetels). Een partij met drie keer zoveel zetels krijgt op deze wijze binnen het college eenzelfde invloed en portefeuillebelang als een partij met twee zetels.

Door Onafhankelijk Moerdijk zijn de afgelopen week diverse varianten ingebracht. Ook een coalitie en een college op basis van de verkiezingsuitslag en daarmee de keuze van de inwoners van Moerdijk, dus inclusief Moerdijk Lokaal, is daarbij aan de orde geweest. Wij hebben moeten concluderen dat voor de VVD en het CDA slechts de afgebakende variant VVD, CDA, PvdA en OM tot de mogelijkheden behoorde. Op geen enkel alternatief is aansluiting gezocht. Na uitvoerig beraad hebben wij om deze reden besloten om het advies van de informateur op dit punt niet over te nemen en niet mee te werken aan de verdere uitwerking daarvan.

Onafhankelijk Moerdijk blijft openstaan voor oriëntatie op alle andere denkbare coalitievarianten en het hervatten van gesprekken. Op dit punt zullen vanaf vandaag ook initiatieven worden genomen.
... Bekijk meer!Bekijk minder

2 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Antwoord vagen St. Josephstraat

Onafhankelijk Moerdijk Moerdijk
t.a.v. Cees Huijssoon
chuvssoon@hetnet.nl
Uw kenmerk Uw brief van Behandelend ambtenaar. Ons kenmerk
Wim Kapitein 11919
00680 35
Telefoonnr
14 0168
Vezonden datum
1 7 APR 2018
Onderwerp : Aantasting leefomgeving Sint Josephstraat in Zevenbergen
Geachte heer Huijssoon,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 5 april 2018 met
betrekking tot de aantasting van de leefomgeving nabij de Sint Josephstraat te Zevenbergen
aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:
1. ls het juist dat door de gemeente preventieve z.g. gifdozen achter de woningen zijn
geplaatst en worden deze extra kosten in rekening gebracht bij de eigenaar?
2. Deze gifdozen zouden niet frequent worden onderhouden cq. bijgevuld. ls deze conclusie
juist en wat is de oorzaak dan hiervan?
3. Kunt u bij de eigenaar van het perceel er op aandringen dat dit perceel spoedig als
landbouwgrond gebruikt gaat worden waardoor er een einde komt aan deze
rattenplaag?fi aarl ijks zaaien, oogsten en ploegen).
4. Bent u het met ons eens dat de overlast van genoemd ongedierte in strijd is met een
gezond woon-en leefklimaat voor omwonenden?
Het antwoord op bovengestelde vragen luidt:
1. De gemeente Moerdijk heeft Pest-Tec B.V. opdracht gegeven om ter plaatse het
ongedierte te bestrijden en deze kosten zijn niet in rekening gebracht bijde eigenaar.
2. Deze dozen worden inderdaad niet meer zo frequent bijgevuld omdat gebleken is dat het
effect van deze dozen minimaal is.
3. Wij hebben de eigenaar van de grond ( woningbouwstichting Woonkwartier) benaderd en
erop aangedrongen maatregelen te nemen. Zij zijn inmiddels in gesprek met de pachter
van de grond.
4. Wij zijn er ons er terdege van bewust dat ongedierte kan leiden tot een ongezond woonen
leefklimaat van de omwonenden en hebben dan ook direct na de eerste meldingen
maatregelen getroffen om de overlast te beperken.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk
... Bekijk meer!Bekijk minder

1 week geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Aandachtspunten per kern

Lees meer over onze ambities voor uw woonkern!

Blijf op de hoogte!