Loading...
Home 2018-03-16T12:09:58+00:00

Het laatste nieuws

Lees meer over onze partij, actuele dossiers en meer!

Onze kandidaten!

12 maart 2018|0 Comments

‘Samen Verder’

21 december 2017|1 Comment

Facebook

Antwoord vagen St. Josephstraat

Onafhankelijk Moerdijk Moerdijk
t.a.v. Cees Huijssoon
chuvssoon@hetnet.nl
Uw kenmerk Uw brief van Behandelend ambtenaar. Ons kenmerk
Wim Kapitein 11919
00680 35
Telefoonnr
14 0168
Vezonden datum
1 7 APR 2018
Onderwerp : Aantasting leefomgeving Sint Josephstraat in Zevenbergen
Geachte heer Huijssoon,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 5 april 2018 met
betrekking tot de aantasting van de leefomgeving nabij de Sint Josephstraat te Zevenbergen
aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:
1. ls het juist dat door de gemeente preventieve z.g. gifdozen achter de woningen zijn
geplaatst en worden deze extra kosten in rekening gebracht bij de eigenaar?
2. Deze gifdozen zouden niet frequent worden onderhouden cq. bijgevuld. ls deze conclusie
juist en wat is de oorzaak dan hiervan?
3. Kunt u bij de eigenaar van het perceel er op aandringen dat dit perceel spoedig als
landbouwgrond gebruikt gaat worden waardoor er een einde komt aan deze
rattenplaag?fi aarl ijks zaaien, oogsten en ploegen).
4. Bent u het met ons eens dat de overlast van genoemd ongedierte in strijd is met een
gezond woon-en leefklimaat voor omwonenden?
Het antwoord op bovengestelde vragen luidt:
1. De gemeente Moerdijk heeft Pest-Tec B.V. opdracht gegeven om ter plaatse het
ongedierte te bestrijden en deze kosten zijn niet in rekening gebracht bijde eigenaar.
2. Deze dozen worden inderdaad niet meer zo frequent bijgevuld omdat gebleken is dat het
effect van deze dozen minimaal is.
3. Wij hebben de eigenaar van de grond ( woningbouwstichting Woonkwartier) benaderd en
erop aangedrongen maatregelen te nemen. Zij zijn inmiddels in gesprek met de pachter
van de grond.
4. Wij zijn er ons er terdege van bewust dat ongedierte kan leiden tot een ongezond woonen
leefklimaat van de omwonenden en hebben dan ook direct na de eerste meldingen
maatregelen getroffen om de overlast te beperken.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk
... Bekijk meer!Bekijk minder

3 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Onafhankelijk Moerdijk heeft het bericht van Gemeente Moerdijk gedeeld. ... Bekijk meer!Bekijk minder

In de meivakantie gaat ProRail het spoor tussen Zevenbergschen Hoek - Zevenbergen vernieuwen. Ook verschillende overwegen worden aangepakt. Dit geeft mogelijk overlast voor omwonenden en het verkeer! ...

5 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Onafhankelijk Moerdijk heeft een foto van Gemeente Drimmelen gedeeld. ... Bekijk meer!Bekijk minder

De gemeente Drimmelen onderzoekt d.m.v. een digitale enquête op drimmelen.nl of bezoekers van het NS-station Lage Zwaluwe zich veilig voelen. Het betreft de kant van de Oostelijke Parallelweg/Streepl...

1 week geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Aandachtspunten per kern

Lees meer over onze ambities voor uw woonkern!

Blijf op de hoogte!