Herhaalde oproep – Nieuwe politici

Nog steeds is Onafhankelijk Moerdijk op zoek naar mensen die politiek actief willen worden of de partij op een andere manier actief willen steunen, bijvoorbeeld als lid van het partijbestuur.

Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via onderstaand telefoonnummer.

Onafhankelijk Moerdijk – al jaren de grootste politieke partij in Moerdijk – is op zoek naar inwoners uit onze gemeente die zich – net als wij – willen inzetten voor een nog beter Moerdijk. Dit kan als (bestuurs)lid, burgerlid van onze fractie of wellicht bij de volgende verkiezingen als raadslid.

Wat we van u vragen? Vooral passie om te werken aan een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit met het belang van onze bewoners voorop.

We zijn voornemens om binnenkort een informatieavond te beleggen voor geïnteresseerden, maar u bent uiteraard ook altijd welkom op onze fractievergaderingen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u graag meedoen of heeft u vragen? Bel of mail dan.

Lieneke Aangenendt, voorzitter Onafhankelijk Moerdijk: telefoon 0168 – 46 25 83 of, info@onafhankelijkmoerdijk.nl

Onze speerpunten:

De burger staat centraal en inspraak bij plannen maken
Begin bij de burger en zijn woonomgeving bij alle plannen!
Samen Doen
Wij staan voor een gemeente waarin bewoners meer zelf direct invloed kunnen uitoefenen!
Integriteit
Wij staan voor een betrouwbaar gemeentebestuur naar haar inwoners en afspraak is afspraak!
Een lange termijnvisie voor de gemeente
Wij staan voor een gemeente met een juiste balans tussen wonen, werken en recreëren, zowel voor nu als in de toekomst!
Veiligheid – Vandalismebestrijding – Handhaving
Veiligheid, vandalismebestrijding en handhaving zijn voor ons belangrijke items!
ONAFHANKELIJK MOERDIJK is een politieke groepering die geen bindingen heeft met de landelijke politieke partijen. Ze is ontstaan op 30 augustus 2001 uit de voormalige plaatselijke politieke groeperingen:

  • Hoekse Lijst, uit Zevenbergschen Hoek
  • Lijst Noordhoek, uit Noordhoek
  • Vrije Lijst, uit Heijningen
  • Gemeentebelangen Fijnaart en Heijningen, uit Fijnaart en Heijningen
  • Gemeentebelangen, uit Moerdijk en Klundert
  • Algemeen Belang, uit Standdaarbuiten
HISTORIE
In de loop van de jaren zijn de bovengenoemde onafhankelijke groeperingen ontstaan om in de toenmalige gemeenteraden aandacht te kunnen vragen voor de specifieke wensen en problemen in hun eigen woonomgeving. Na de gemeentelijke herindeling in 1997, lag het voor de hand dat deze groeperingen zouden samengaan. De afgelopen jaren is er op een gedegen manier samengewerkt door hun afgevaardigden in de gemeenteraad als Onafhankelijke Fractie waardoor er ook hechte banden ontstonden tussen de groeperingen onderling, die dus in 2001 zijn uitgegroeid tot één lokale politieke organisatie die nu al niet meer valt weg te denken uit de samenleving binnen de gemeente Moerdijk.
ONAFHANKELIJK MOERDIJK behartigt de belangen van alle inwoners uit alle zestien grote en kleine woonkernen in de gemeente Moerdijk, dus ook die van U!
Momenteel heeft ONAFHANKELIJK MOERDIJK een fractie van zeven raadsleden.
Hiermee is ONAFHANKELIJK MOERDIJK de grootste politieke groepering in de gemeenteraad van Moerdijk. Het grote aantal leden laat zien dat ONAFHANKELIJK MOERDIJK een bloeiende politieke groepering is, die in een behoefte voorziet.
Sluit u aan bij ONAFHANKELIJK MOERDIJK een actieve jonge organisatie, die geen binding heeft met landelijke politieke partijen.

 

Volg ons !
     

Berichten op facebook

Veel onderwerpen besproken tijdens bijeenkomst Onafhankelijk Moerdijk
Afgelopen maandag (20 maart) hield Onafhankelijk Moerdijk (OM) een fractievergadering in de Blokhut. In deze fonkelnieuwe omgeving gingen enkele bewoners op tal van onderwerpen in gesprek met fractieleden, bestuur en wethouders van OM. Hieronder een korte impressie op enkele van deze onderwerpen.
Overlast A29/A4
Er is via de dorpstafel al veel aandacht voor dit onderwerp, zowel als het gaat om geluidsoverlast als fijnstof. Hierop loopt ook al actie vanuit de gemeente: er wordt bij de minister op aangedrongen geluidswerende maatregelen te nemen. Voor wat betreft fijnstof wordt uitgezocht of er ook groen teruggeplaatst kan worden. Dit groen is eerder gekapt, de vraag is of dit teruggeplaatst moet worden omdat dit onderdeel uitmaakt van het plan dat destijds voor de snelweg is gemaakt. Daarnaast werd er gewezen op het toenemende sluipverkeer als gevolg van files op de snelweg. OM zal de gemeente vragen hier op te gaan meten en maatregelen te nemen waarbij dan mogelijk meteen maatregelen kunnen worden genomen op de lastige oversteek bij de aansluiting Steenpad op de Noordlangeweg.
Woningbouw
Er is daarnaast uitgebreid gesproken het toewijzingsbeleid van huurwoningen. De gemeente gaat hier niet direct over, maar kan wel invloed uitoefenen via de zogenaamde prestatieafspraken (afspraken tussen Woningbouwvereniging en de Gemeente). OM zal erop aandringen dat hierover betere afspraken worden gemaakt. Ook is al geopperd om breder te kijken naar woningbehoefte door niet alleen te redeneren vanuit het zogenaamde woningbehoefteonderzoek, maar ook bijvoorbeeld cijfers vanuit de makelaardij mee te nemen. Dit zodat woningbouw zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte.
Openbaar vervoer
Belangrijk is dat er enerzijds goede aansluiting is op lijnen die vanuit Helwijk naar andere kernen gaan. Hiervoor is al aandacht vanuit de dorpstafel. Een verbeterpunt is dat er meer reclame gemaakt moet worden voor de deeltaxi zodat mensen weten dat ze ook buiten de tijden dat de bus rijdt op hun plaats van bestemming kunnen komen. De aanwezige wethouders gaan zorgen dat dit opgepakt wordt door de gemeente.
Behoud van de basisschool
De bewoners zijn slecht te spreken over de plannen van Stichting de Waarden om de school in Helwijk te sluiten. Alleen al omdat dit besluit indruist tegen eerdere uitspraken (bijvoorbeeld in een raadsinformatiebrief uit juli 2015 waarin is aangegeven dat scholen open blijven zolang er meer dan 23 leerlingen op zitten) en een eerdere toezegging van de Stichting dat de school tot 2020 zou open blijven. Daarnaast omdat de school bijdraagt aan de leefbaarheid van Helwijk.
Overigens is er nu het voornemen van een fusie met de Singelschool. Hierover moet ook de gemeente een advies geven. De OM wethouders gaven aan vanuit het oogpunt van leefbaarheid niet positief naar deze fusie te kijken. Belangrijk is om samen op te trekken om tot de beste oplossing te komen. Er wordt daarom een afspraak met de verantwoordelijk wethouders Zwiers (VVD) gemaakt om de verzamelde handtekeningen tegen de sluiting te overhandigen en om aan te geven welke argumenten er zijn om de school niet te sluiten.
Communicatie
Een rode draad door de avond was communicatie. Het is belangrijk dat proactief wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld door de Stichting de Waarden (ouders hebben nog geen brief gekregen over de voorgenomen sluiting, maar vernemen dit nieuws via de media), maar ook door de gemeente. Dit laatste bijvoorbeeld door waar nodig Helwijkse bewoners ook uit te nodigen voor Stadsavonden in Willemstad, bijvoorbeeld als het gaat om de scholen of fietsverbindingen.
Een ander voorbeeld is PostNL die een brief stuurt over weghalen van de brievenbus in Helwijk zonder dit af te stemmen met de gemeente en of de bewoners. De bewoners wordt geadviseerd om hierover een klacht in te dienen bij PostNL. De wethouders gaven aan hierover een brief te sturen naar PostNL.
Slotconclusie van de avond was: ook heeft de gemeente een aantal onderwerpen geen directe zeggenschap, we (gemeente en bewoners) kunnen elkaar wel helpen om te zorgen dat op tal van onderwerpen het belang van de bewoners en dus de leefbaarheid voldoende wordt meegewogen.
... See MoreSee Less

7 hours ago  ·  

View on Facebook

Weer uitstel Logistiek Park

MOERDIJK - Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) loopt opnieuw aanzienlijke vertraging op. Provincie, gemeente en Havenbedrijf Moerdijk verwachten dat de Raad van State pas na de zomer uitspraak doet over drie bezwaren die tegen het LPM zijn ingediend. De uitspraak stond dit voorjaar ge-pland.

Een woordvoerster van de Raad van State zegt dat het LPM een van de zaken is die het Haagse rechtscollege even laat liggen nu er onduidelijkheid is ontstaan over toepassing van de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Volgens haar hebben partijen in verschillende zaken die bij de Raad van State lopen, aangegeven dat deze nieuwe landelijke wet voor het verminderen van stikstofuitstoot niet in de pas loopt met de habitatrichtlijn,
natuurwetgeving van de Europese Unie. ,,Wij overwegen daarom om negen zaken te bundelen en als soort van pilot voor advies voor te leggen aan het Europese Hof.''

Het LPM zit daar niet bij, maar wordt wel aangehouden. De woordvoerster benadrukt dat nog niet zeker is dat de Raad van State bij het Europese Hof aanklopt. Een procedure daar is volgens haar ‘tijdrovend.' Het 150 hectare grote logistieke park moet komen in de oksel van de A16/A17.

Vorig voorjaar wees de Raad van State alle inhoudelijke bezwaren tegen het provinciaal inpassingsplan (PIP) af, maar haalde toch een streep door het LPM omdat er een vormfout zat in de toegepaste Crisis- en Herstelwet. Nadat die fout was hersteld, werd gehoopt de Raad van State dit voorjaar uitspraak zou doen, maar daar ziet het dus niet naar uit. Volgens de zegsvrouw van de Raad van State staat er nog niet eens een zittingsdatum gepland. ,,Dus het kan nog lang duren.''

Er bestaat nu vooral onzekerheid over hoe lang het nog gaat duren, zegt directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk. ,,Het vertrouwen in de economie groeit, overal op ons industrieterrein zie je activiteit. Ook voor het LMP is veel interesse. Maar ja, handtekeningen worden niet gezet zolang niet zeker is of het doorgaat.'' Het havenbedrijf heeft onlangs als voorbereiding op de aanleg van het park grote hoeveelheden grond aangevoerd. ,,Om de bodem alvast voor te belasten.''

Bron: MoerdijkMeerMogelijk
... See MoreSee Less

3 days ago  ·  

View on Facebook

Veel onderwerpen besproken tijdens bijeenkomst van #OnafhankelijkMoerdijk in #Helwijk op 20 maart jl.

Afgelopen maandag (20 maart) hield Onafhankelijk Moerdijk (OM) een fractievergadering in de #Blokhut te Helwijk. In deze fonkelnieuwe omgeving gingen een aantal bewoners op tal van onderwerpen in gesprek met fractieleden, bestuur en wethouders van OM. Hieronder een korte impressie op enkele van deze onderwerpen.

Overlast A29/A4
Er is via de dorpstafel al veel aandacht voor dit onderwerp, zowel als het gaat om geluidsoverlast als fijnstof. Hierop loopt ook al actie vanuit de gemeente: er wordt bij de minister op aangedrongen geluidswerende maatregelen te nemen. Voor wat betreft fijnstof wordt uitgezocht of er ook groen teruggeplaatst kan worden. Dit groen is eerder gekapt, de vraag is of dit teruggeplaatst moet worden omdat dit onderdeel uitmaakt van het plan dat destijds voor de snelweg is gemaakt. Daarnaast werd er gewezen op het toenemende sluipverkeer als gevolg van files op de snelweg. OM zal de gemeente vragen hier op te gaan meten en maatregelen te nemen waarbij dan mogelijk meteen maatregelen kunnen worden genomen op de lastige oversteek bij de aansluiting Steenpad op de Noordlangeweg.

Woningbouw
Er is daarnaast uitgebreid gesproken het toewijzingsbeleid van huurwoningen. De gemeente gaat hier niet direct over, maar kan wel invloed uitoefenen via de zogenaamde prestatieafspraken (afspraken tussen Woningbouwvereniging en de Gemeente). OM zal erop aandringen dat hierover betere afspraken worden gemaakt. Ook is al geopperd om breder te kijken naar woningbehoefte door niet alleen te redeneren vanuit het zogenaamde woningbehoefteonderzoek, maar ook bijvoorbeeld cijfers vanuit de makelaardij mee te nemen. Dit zodat woningbouw zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte.

Openbaar vervoer
Belangrijk is dat er enerzijds goede aansluiting is op lijnen die vanuit Helwijk naar andere kernen gaan. Hiervoor is al aandacht vanuit de dorpstafel. Een verbeterpunt is dat er meer reclame gemaakt moet worden voor de deeltaxi zodat mensen weten dat ze ook buiten de tijden dat de bus rijdt op hun plaats van bestemming kunnen komen. De aanwezige wethouders gaan zorgen dat dit opgepakt wordt door de gemeente.

Behoud van de basisschool
De bewoners zijn slecht te spreken over de plannen van Stichting de Waarden om de school in Helwijk te sluiten. Alleen al omdat dit besluit indruist tegen eerdere uitspraken (bijvoorbeeld in een raadsinformatiebrief uit juli 2015 waarin is aangegeven dat scholen open blijven zolang er meer dan 23 leerlingen op zitten) en een eerdere toezegging van de Stichting dat de school tot 2020 zou open blijven. Daarnaast omdat de school bijdraagt aan de leefbaarheid van Helwijk.
Overigens is er nu het voornemen van een fusie met de Singelschool. Hierover moet ook de gemeente een advies geven. De OM wethouders gaven aan vanuit het oogpunt van leefbaarheid niet positief naar deze fusie te kijken. Belangrijk is om samen op te trekken om tot de beste oplossing te komen. Er wordt daarom een afspraak met de verantwoordelijk wethouders Zwiers (VVD) gemaakt om de verzamelde handtekeningen tegen de sluiting te overhandigen en om aan te geven welke argumenten er zijn om de school niet te sluiten.

Communicatie
Een rode draad door de avond was communicatie. Het is belangrijk dat proactief wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld door de Stichting de Waarden (ouders hebben nog geen brief gekregen over de voorgenomen sluiting, maar vernemen dit nieuws via de media), maar ook door de gemeente. Dit laatste bijvoorbeeld door waar nodig Helwijkse bewoners ook uit te nodigen voor Stadsavonden in Willemstad, bijvoorbeeld als het gaat om de scholen of fietsverbindingen.
Een ander voorbeeld is PostNL die een brief stuurt over weghalen van de brievenbus in Helwijk zonder dit af te stemmen met de gemeente en of de bewoners. De bewoners wordt geadviseerd om hierover een klacht in te dienen bij PostNL. De wethouders gaven aan hierover een brief te sturen naar PostNL.

Slotconclusie van de avond was: ook al heeft de gemeente bij een aantal onderwerpen geen directe zeggenschap, we (gemeente en bewoners) kunnen elkaar wel helpen om te zorgen dat op tal van onderwerpen het belang van de bewoners en dus de leefbaarheid voldoende wordt meegewogen.

Tip: Kom ook meepraten op onze fractieavonden in de kernen!
Onze volgende bijeenkomst is op 10 april in Klundert.
Volg ons op Facebook voor meer informatie!
... See MoreSee Less

3 days ago  ·  

View on Facebook