Skip to content
Menu
OM-2022-2026

We hebben als Onafhankelijk Moerdijk de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het beter betrekken van onze inwoners, verenigingen en bedrijven bij het maken van plannen. Dat past in een tijd waarin inwoners steeds meer directe invloed willen en kunnen uitoefenen op hun woon- en leefomgeving. Inwoners willen betrokken worden bij de zaken die de gemeente regelt en willen zelf nadrukkelijker meedoen. Denken vanuit de inwoners moet voor de gemeente dus leidend en normaal zijn.
Voor Onafhankelijk Moerdijk is dat al vanaf de oprichting één van de kernwaarden van onze verkiezingsprogramma’s. Ons programma voor 2022-2026 sluit dan ook aan bij de uitgangspunten van de participatiesamenleving met als hoofdmotto “DE INWONER  CENTRAAL”. 
De gemeente Moerdijk is, mede dankzij de inzet van onze raadsleden en wethouders, financieel gezond.  De OZB is de afgelopen 10 jaar, met uitzondering van de inflatiecorrectie niet verhoogd. Er wordt door de gemeente beter gestuurd op beheersing van kosten, de dienstverlening aan inwoners is sterk verbeterd en er wordt sneller gereageerd op vragen en klachten van de inwoners. Door de inspanningen van Onafhankelijk Moerdijk is burgerparticipatie normaal geworden.

Maar het kan en het moet nog beter! 
Samen met u willen we dat invullen. Ons programma is daarom een dynamisch document dat tot aan de verkiezingen op 16 maart 2022 kan worden aangepast op basis van de inbreng van onze kiezers. Via sociale media, maar ook op meer traditionele manieren willen we uw bijdragen ophalen en een plaats geven.  

SAMEN VERDER DOOR SAMEN TE DOEN!

 • Resultaatgerichte uitvoering van gebiedsplannen met gerichte ondersteuning van de gemeente voor de inwoners.
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven door het beschikbaar stellen van financiële middelen die regelarm ingezet kunnen worden door de stads- en dorpstafels.
 • Continu zorgen voor een goede balans tussen inwoners, bedrijven en instellingen en de omgeving. Daarbij staat het belang van de inwoner altijd voorop.
 • De zorg voor inwoners dicht bij hen blijven organiseren met extra aandacht voor de meest kwetsbare en eenzame inwoners en voor mantelzorgers.
 • Bij het armoedebeleid en bij de schuldhulpverlening zorgen voor maatregelen die gericht zijn op een adequate ondersteuning.
 • Continueren van het werk van “de wijkzuster” borgen door financiële bijdragen van de gemeente.
 • Verbeteren van (bus)verbindingen tussen de kernen. Waar nodig regelen van alternatieve vervoersvormen.
 • Onze gemeenschapshuizen, dorpshuizen en wijkgebouwen zo veel mogelijk inrichten als Huizen van de wijk. Deze huizen zijn belangrijk voor ontmoeting en mee kunnen doen, maar moeten ook een plek zijn waar inwoners alle hulpvragen kunnen stellen.
 • Gratis aanleg van glasvezel voor alle inwoners in de kernen en het gehele buitengebied.
 • Beheer op orde in de openbare ruimte, hanteren van een hoge kwaliteitstandaard.
 • Continu aandacht geven aan veiligheid- en gezondheidsrisico’s van vervoer via spoor, weg en water en de risico’s van de (zware) industrie. 
 • Sluipverkeer door de dorpskernen ontmoedigen, waar dat mogelijk is zelfs verbieden en daar stevig op handhaven.
 • Vraaggericht bouwen in alle kernen, met meer variatie in aanbod, door verder te kijken dan de vraag van vandaag en rekening te houden met de vragen van morgen. Een extra aandachtspunt is het mogelijk maken van mantelzorgwoningen.
 • Hogere kwaliteitsnormen stellen aan het onderhoud van straten, wegen, trottoirs, fietspaden, bermen en plantsoenen.
 • De gemeentelijke belastingen voor de inwoners niet verhogen, anders dan de inflatiecorrectie en niet door de gemeente te beïnvloeden externe factoren.
 • Bij de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting worden uitsluitend de kosten die de gemeente daadwerkelijk maakt, doorberekend aan de inwoners. Een diftarstelsel (gedifferentieerd tarief op basis van het aantal aanbiedingen) wordt niet ingevoerd.

 

                                                                             L E E F O M G E VI N G 
VOORZIENINGEN
De vergelijking van voorzieningen in de verschillende kernen blijft een terugkomend punt in vragen en opmerkingen van inwoners. Zij willen vooral de winkels van voor de herindeling terug in de kernen. Het eerlijke verhaal is dat de gemeente daar vrijwel geen rol in heeft.  Om de leefbaarheid zoveel mogelijk op een goed niveau te houden is het belangrijk dat de inwoners betrokken worden bij hun leefomgeving. Hiervoor zijn de ingestelde dorps- en stadstafels uitermate geschikt. Ook de inzet van vrijwilligers in verenigingen, op scholen en bij instellingen is belangrijk voor een leefbaar Moerdijk. 
De vrijwilligers zijn immers het cement van de samenleving.

Aandachtspunten

 • Bereikbaarheid van de kernen verbeteren.
 • Voorzieningen voor zorg, onderwijs, kinderopvang en gemeenschapshuizen, faciliteiten voor sport, spel en ontspanning dichtbij en met de inwoner organiseren.

VEILIGHEID VAN DE LEEFOMGEVING
Als gevolg van de individualisering en door het uitblijven van doelgerichte maatregelen van de landelijke overheid is de veiligheid, dan wel het gevoel dat we een veilige omgeving hebben, afgenomen. Doordat de openbare ruimte niet op alle plaatsen voldoende goed is onderhouden, zijn er ook in fysieke zin onveilige situaties ontstaan. 

Aandachtspunten

 • Hogere kwaliteitsnormen voor onderhoud van wegen en van voet- en fietspaden.
 • Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) en wijkagenten moeten meer zichtbaar zijn om voor meer veiligheid en veiligheidsgevoel te zorgen.
 • Wijktoezichtprojecten zoals buurtpreventie voortzetten.

WONEN
Wonen is een basisbehoefte, maar de woningbouw door zowel coöperaties als ontwikkelaars heeft een aantal jaren achterstand opgelopen. Door de de economische recessie ontbrak de durf om te investeren. De vraag naar betaalbare woningen, zowel koop als huur, is explosief gegroeid waardoor er nu sprake is van een fors tekort aan woningen. Dit is een landelijk probleem, maar ook een lokale verantwoordelijkheid.
In de afgelopen collegeperiode is er in Moerdijk al veel gebouwd en zijn projecten in ontwikkeling gekomen, maar het is nog lang niet genoeg. De gemeente moet middelen vrijmaken om een en ander te (kunnen) versnellen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van woningen. Kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en zo veel mogelijk levensloopbestendigheid zijn belangrijke voorwaarden bij het bouwen van woningen. Deze uitgangspunten moeten ook toegepast worden op de bestaande (sociale) woningvoorraad van de coöperaties die moet worden gerenoveerd. Verder moet de gemeente doorgaan met de stimuleringsmaatregelen voor inwoners, zoals de starterslening en de subsidiemogelijkheden voor kwaliteitsverbetering.
Het streven is om nieuwe woningen energieneutraal te laten zijn. Indien mogelijk kan de gemeente stimuleringsmaatregelen geven (bijvoorbeeld de lening via SNR) om energiebesparende maatregelen te nemen. Verder zijn we afhankelijk van landelijk beleid en maatregelen.

Asielzoekers en arbeidsmigranten
De gemeente voldoet aan het door het rijk opgelegde regels voor huisvesting  van  vergunninghouders. Voor noodopvang van asielzoekers vinden we, gezien de vele kleinere kernen, de gemeente minder geschikt. Onafhankelijk Moerdijk heeft ingestemd met de (uitbreiding van) huisvesting voor arbeidsmigranten op agrarische locaties. Verder zijn er geen belemmeringen ten aanzien van koop en huur woningen door arbeidsmigranten. Vestiging van tijdelijke arbeidsmigranten binnen de kernen heeft niet onze voorkeur.  Wij zien  daarvoor  liever alternatieven, zoals migrantenhotels buiten de kern [1].

Vuurwerkverbod
Het opleggen van een vuurwerkverbod is een landelijke aangelegenheid. Daar waar de openbare orde in het geding komt heeft de burgemeester bevoegdheden om vuurwerk aan banden te leggen.

Aandachtspunten

 • Stimuleren en uitvoeren van het bouwen van woningen in alle kernen.
 • Passende en voldoende huisvesting voor inwoners die zijn aangewezen op sociale huurwoningen.
 • Voldoende woonruimte voor starters, voor senioren, voor inwoners met een beperking, voor arbeidsmigranten en statushouders. 
 • Het faciliteren en mogelijk maken van mantelzorgwoningen, ook in het buitengebied.
 • Invoeren zelfbewoningsplicht stimuleren en zo veel mogelijk maatregelen nemen om speculatiewinsten te voorkomen.
 • Kwaliteit en duurzaamheid, waarbij het streven is om uiteindelijk elke woning in de eigen energiebehoefte te laten voorzien.

VERKEER
De grote aantallen verkeersbewegingen hebben effect op de gezondheid, op veiligheid   en op het welbevinden van de inwoners van Moerdijk.  Het gaat dan onder andere om fijnstof, om geluidsoverlast en om trillingen door zwaar verkeer. Door het aanleggen van rond- en randwegen kan overlast worden beperkt.

Aandachtspunten

 • Het beperken van vervoer van gevaarlijke stoffen per trein en vrachtwagens door onze gemeente.
 • Zwaar verkeer en sluipverkeer uit de dorpskernen weren en hier continu stevig op handhaven.
 • Zowel bij de provincie als bij het ministerie aandacht blijven vragen voor de noodzaak van een nieuwe Moerdijkbrug om problemen die zich nu voordoen met de Haringvlietbrug voor te zijn.

 

M A A T S C H A P P I J

SENIOREN
Veel senioren genieten van vrijheid en hebben (nog) geen behoefte aan voorzieningen voor ouderen. Er zijn echter ook senioren die vanwege leeftijd of fysieke gesteldheid extra steun en/of aandacht nodig hebben. Senioren moeten mogelijkheden hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en actief te blijven in de samenleving.
Het op peil houden van de voorzieningen in de kernen, waaronder de medische 1e lijn zorg, vinden wij daarom heel belangrijk. Ook streven wij naar een goed georganiseerd openbaar vervoer, met haltes op loopafstand, en naar goede verbindingen tussen kernen en naar aanpalende gemeentes.

Aandachtspunten

 • Woonvormen voor senioren op maat aanbieden. Een goed voorbeeld daarvan zijn de “knarrenhofjes”, ook als alternatief voor bejaardenhuizen.
 • Medische zorg en wijkzorg in alle kernen.
 • Stimuleren van bewegingsactiviteiten voor ouderen.
 • Organiseren van projecten gericht op het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, dan wel aanhaken bij regionale en landelijke actieprogramma’s.

JEUGD
Ideeën en wensen van jeugdigen zijn trendgevoelig. De invloed van sociale media op de jeugd is groot. De scholen en het verenigingsleven spelen steeds nadrukkelijker in op dit fenomeen. Bij het inrichten van de woon- en leefomgeving moet nadrukkelijker rekening worden gehouden met de jeugd.

Aandachtspunten

 • Aanleggen en onderhouden van sport– en spelfaciliteiten binnen de kernen en wijken.
 • Aandacht voor ontmoetingsplaatsen, ook voor “hangplekken “voor de wat oudere jeugd. Onderzoeken of ruimere openstelling van wijk- en dorpshuizen deels in die behoefte kan voorzien.

ONDERWIJS
Eén van de pijlers van leefbaarheid in kernen is de aanwezigheid van een goede schoolvoorziening. Onafhankelijk Moerdijk zet zich in voor het behoud van schoolvoorzieningen in alle kernen. Het liefst in de vorm van een brede basisschool als ontmoetingsplaats waar jong en oud samenkomen, waar het aanbod op een vraaggerichte wijze is geregeld. Het eerlijke verhaal is dat dit in de kleine(re) kernen lastig is. Door een afnemend aantal leerlingen is het voor de schoolbesturen steeds moeilijker onderwijs in kleine kernen te blijven aanbieden. De inzet van Onafhankelijk Moerdijk is dat kinderen in hun eigen kern naar de basisschool kunnen gaan.
Een financiële inspanning/bijdrage van de gemeente om dat te realiseren is echter geen reële optie, omdat dit wettelijk slechts in beperkte mate is toegestaan. De gemeente is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij moet wel zorgdragen voor kwalitatief goede schoolgebouwen. Het Markland College is een volwaardige middelbare school, voornamelijk gericht op de theoretische leerwegen. Daarnaast worden leerlingen door de aanwezigheid van een technasium enthousiast gemaakt voor vervolgopleidingen in de techniek. 

 Aandachtspunten

 • In stand houden van basisscholen in alle kernen.
 • Stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen, overheid en onderwijs (“de drie O’s”) om tot meer in techniek geïnteresseerde leerlingen te komen.

ZORG EN WELZIJN
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heeft aan de gemeenten, als onderdeel van een inclusieve maatschappij, taken opgelegd die in het teken staan van mee kunnen doen en niet aan de kant laten staan van inwoners. 

De zorg wordt steeds meer vraaggericht ingericht met als risico dat zorgmijders en diegenen die niet gemakkelijk een hulpvraag stellen niet of niet tijdig in beeld komen.  De toegang tot de zorg moet daarom laagdrempelig en regelarm zijn. Armoede en eenzaamheid blijven belangrijke aandachtspunten. Het beleid moet gericht zijn op het verminderen daarvan. 

De toenemende zorgbehoefte is een feit. Ook de geestelijke gezondheidszorg vraagt steeds meer aandacht. Personen met verward gedrag moeten snel en adequaat de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het inzetten van een wijk ggz ’er kan daar een goede bijdrage aan leveren. In het algemeen moet de zorg dichter bij de inwoner worden georganiseerd, ook al omdat langer thuis wonen steeds meer de norm wordt.
De rol van de wijkzuster en de wijkverpleegster is bij deze vraagstukken heel belangrijk. Ondersteuning van de wijkzuster leidt tot bewezen betere zorg voor de korte en zeker ook voor de langere termijn. Steeds meer wordt duidelijk dat we in transitie zijn: van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Het zorglandschap is sinds 2015 sterk veranderd en die verandering loopt nog steeds door. Zorgen voor elkaar is weer normaal.

 Minimabeleid
Wij staan voor een ruim minimabeleid. Veelal zijn er beperkingen opgelegd vanuit het rijk ten aanzien van het verhogen van de inkomensgrens. Momenteel zitten we al op het maximum. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp. Als er landelijk wijziging wordt doorgevoerd, dan gaan we hierin mee.

 Tegenprestatie
Indien het fysiek en mentaal mogelijk is en dit niet ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen, vinden wij het leveren van een tegenprestatie een goede manier om de mensen met een bijstandsuitkering deel uit te laten maken van de maatschappij, die daarmee ook zijn of haar eigen kans op regulier werk vergroot

 Zwemonderwijs
De gemeente Moerdijk is een waterrijke gemeente. Het is daarom belangrijk dat er zwemonderwijs wordt gegeven, maar wij zien zowel formeel als praktisch geen mogelijkheden om dat via de gemeente te stimuleren. Scholen bepalen namelijk zelf het lesrooster
 
Aandachtspunten

 • De zorgvrager staat centraal. Kwaliteit van leven en de menselijke maat zijn bepalend.
 • Een zo veel mogelijk regelarm minimabeleid met aandacht voor armoede en schuldhulpverlening.
 • Ondersteunen van het werk van Voedselbank en aanverwante instellingen, onder andere door het aanbieden van passende huisvesting.
 • Ondersteuning van het belangrijke werk van mantelzorgers.
 • Versterking van “de wijkzuster” door financiële bijdragen van de gemeente.

CULTUUR
Het begrip cultuur is veel breder dan de uitingen daarvan in grote theaters en op televisie. Cultuur is ook de eigenheid en de kracht van de lokale bevolking.
Het subsidiebeleid voor verenigingen, stichtingen en ook de subsidiëring van het muziekonderwijs zijn belangrijke elementen om die eigenheid en kracht te bevorderen. Binnen de gemeentelijke organisatie is de aandacht voor cultuur verdeeld over een aantal beleidsterreinen. Het aanstellen van een beleidsmedewerker, uitsluitend voor cultuur, zou een welkome verbetering zijn. 

Een ander punt is behoud van de functies van de bibliotheek.
De bibliotheek heeft een belangrijke rol en doet veel meer dan boeken uitlenen.
Van collectie naar connectie is niet voor niets het motto van de bibliotheek.
Daarnaast heeft de bibliotheek een belangrijke rol bij de aanpak van laaggeletterdheid. Naast de hoofdvestiging in Zevenbergen moet in alle kernen voorzien worden in, dan wel behoud van servicepunten. De inzet van de bibliotheekmedewerkers op scholen moet worden versterkt.

Aandachtspunten

 • Stimuleren en faciliteren van cultuuruitingen en cultuurevenementen door de gemeente.
 • Het mogelijk maken dat in alle kernen bibliotheekservicepunten worden gevestigd in scholen of gemeenschapshuizen.
 • Steviger verankeren van cultuur en van de uitvoering van het cultuurbeleid in de gemeentelijke organisatie.

TOERISME
De ontwikkeling van toerisme moet in balans zijn met de leefbaarheid van de kernen en passen bij het karakter van de verschillende kernen. De balans tussen enerzijds het belang van de inwoners en anderzijds het belang van toerisme moet permanent aandacht hebben. Vooral in Willemstad ontstaat door het veelvuldig organiseren van (grote) evenementen overlast voor de inwoners van de vesting.

Aandachtspunt

 • Toeristische trekpleisters moeten gericht zijn op zowel de lokale bevolking als op toeristen. Daarbij moet er een goede balans zijn om de leefbaarheid in de betreffende kern te borgen.

BURGERPARTICIPATIE  
Als onderdeel van de democratische vernieuwing is burgerparticipatie heel belangrijk. De rijksoverheid trekt zich meer en meer terug. Taken worden bij lagere overheden en uiteindelijk bij de inwoners gelegd. Dit betekent dat de gemeente bij het ontwikkelen van plannen nog beter naar die inwoners moet luisteren Er is bij inwoners veel onbenutte kennis waar dankbaar gebruik van kan worden gemaakt. De Omgevingswet biedt op dit punt nieuwe kansen voor de inwoners. Die wet geeft namelijk veel meer vrijheid om initiatieven te nemen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Hoewel de invoering al een aantal keren is uitgesteld kan de gemeente de uitgangspunten van deze wet nu al in haar beleid meenemen. Kernen kunnen mede daardoor hun eigen identiteit houden op weg van idee naar werkelijkheid. Voor het ondersteunen van burgerinitiatieven moeten meer financiële middelen ter beschikking komen die regelarm ingezet kunnen worden.

Aandachtspunten

 • Blijven investeren in dorps- en stadstafels en gebiedsplannen waardoor de kennis van inwoners beter wordt benut.
 • Het budget voor kernen voor de uitvoering van initiatieven gericht op verbetering van de leefbaarheid verhogen tot minimaal € 5, = per inwoner. Deze middelen moeten regelarm kunnen worden ingezet.

 

E C O N O M I E

INDUSTRIE – ECONOMIE – LANDBOUW 
Moerdijk heeft een zeer gunstige ligging en dat heeft geleid tot een grote groei van de industrie en de logistiek. Langzamerhand is wel steeds meer aandacht gekomen voor kwaliteit en duurzaamheid en voor zuinig gebruik van ruimte en middelen. Bij het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk zijn al randvoorwaarden gesteld om economie en leefklimaat met elkaar in balans te laten zijn. Die voorwaarden moeten strak worden nageleefd en gehandhaafd. Moerdijk heeft naast de industrie een groot areaal vruchtbare polders waarin goed geboerd kan worden. Traditioneel, maar steeds meer ook innovatief. 

Landbouwgrond
De gemeente Moerdijk is een landelijke gemeente met veel vruchtbare landbouwgrond. Daarop moeten we zuinig zijn. We geven er de voorkeur aan om eerst ongebruikte gronden in te zetten voor bijvoorbeeld een klimaatbos.

 Aandachtspunten

 • In alle kernen passende ruimtes creëren voor bedrijvigheid en middenstand.
 • Ruimte op het bestaande industrieterrein optimaal benutten; geen nieuwe terreinen ontwikkelen zolang er op het Havenbedrijf Moerdijk nog plaats is.
 • Het Stationsgebied Lage-Zwaluwe ontwikkelen als belangrijke plaats om verbindingen te maken die ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van het havenbedrijf en het logistieke park.
 • Boeren en midden- en kleinbedrijf ondernemingen ruimte geven om alternatieve bezigheden te ontwikkelen en te exploiteren.

MILIEU
Binnen onze gemeentegrenzen ligt een grootschalig industrieterrein. De daar gevestigde, deels zware, industrie veroorzaakt vervuilende uitstoot. De gemeente en/of provincie geven de vergunningen af. Deze milieuvergunningen moeten voldoen aan het Europees “stand still” beginsel. Dat houdt in dat er geen toename mag zijn van vervuiling, omdat meer vervuiling leidt tot onwenselijk druk op de gezondheid van inwoners. Het beginsel van werken op basis van vertrouwen met zware sancties als dat vertrouwen wordt beschaamd (“high trust” en “high penalty”) blijven hanteren bij het verlenen van vergunningen en bij het constateren van overtredingen.

Aandachtspunten

 • Continue aandacht voor gezondheid, schone lucht, stilte en kwaliteit van de leefomgeving.
 • Een afgewogen vergunningenbeleid, gekoppeld aan strakke handhaving en voelbare sancties tegen vervuilers.
 • Bevorderen van hergebruik van grondstoffen en benutting van overtollige energie.
 • Het beginsel van kostendekkende tarieven voor afvalinzameling handhaven, zonder invoering van het zogenaamde “diftarstelsel”.

FINANCIËN
De hoogte van de belastingen en heffingen wordt voor een groot deel bepaald door de wensen en behoeften van de inwoners. Toename van het dienstenpakket zou in de praktijk kunnen betekenen dat een verhoging van belastingen noodzakelijk is, tenzij we bereid zijn om andere keuzes te maken in de besteding van de beschikbare middelen. Gestreefd moet worden naar een goede prijs/kwaliteitverhouding en naar zo veel mogelijk kostendekkendheid van producten uit de Gemeentewinkel. 

Lastenverlichting
De gemeente is financieel gezond. We zijn er daarom voor dat slechts de inflatiecorrectie wordt toegepast bij de gemeentelijke belastingen. Bij meevallers is het niet vanzelfsprekend dat deze worden ingezet voor lastenverlichting. Het is één van de elementen die worden meegenomen in de afweging. Zeker als het om incidentele meevallers gaat is structurele lastenverlichting vaak niet aan de orde, want dan zou wellicht in latere jaren een belastingstijging niet uitgesloten zijn.

Aandachtspunten

 • Voor inwoners is het uitgangspunt voor eventuele belasting- en of -kostenverhoging uitsluitend toepassing van de inflatiecorrectie en doorbelasten van niet door de gemeente te beïnvloeden factoren. 
 • Deelname aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden moet altijd een toegevoegde waarde voor de gemeente hebben.

ENERGIE/DUURZAAMHEID
Ook onze gemeente moet inspanningen doen om afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Aandacht voor duurzame energieproductie wordt steeds belangrijker en is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Niet te voorkomen is dat de inzet van deze middelen tot een zekere mate van overlast leidt. Samen met de inwoners moeten we de grenzen van wat aanvaardbaar is voor de leefomgeving bepalen. Interessante opties zijn zonne-energie en verwarming of koeling door benutting van aardwarmte. De gemeente moet (burger)initiatieven, zoals die van onder andere Energiek Moerdijk, blijven stimuleren en faciliteren. 

Aandachtspunten

 • Streven om elke nieuwe woning energieneutraal te laten zijn. 
 • Bij het inpassen van windmolens wordt, voor zover dat binnen de bevoegdheid van de gemeente ligt, in beginsel gekozen voor de variant die het minst schadelijk is voor de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk.

BESTUUR EN ORGANISATIE
De overheid doet steeds vaker een stapje terug, is niet meer de allesbepaler en stelt zich meer op als onderdeel van de maatschappij. De gemeente stimuleert, luistert naar inwoners, maakt gebruik van deskundigheid van die inwoner, faciliteert en stelt daarmede de inwoner in de gelegenheid samen de vraagstukken die zich voordoen op te lossen. Dit vergt van de gemeentelijke organisatie een andere houding en ander gedrag. Medewerkers moeten zich richten op de inwoners, moeten open staan voor oplossingen die worden aangedragen, moeten stimuleren dat inwoners actief met initiatieven, vragen en suggesties komen. Een klantgerichte grondhouding met open en correcte communicatie is daarbij een randvoorwaarde.

Aandachtspunten

 • Betrekken van onze inwoners bij initiatieven die van invloed zijn op hun woon- en leefomgeving.
 • De afstand tussen inwoners en medewerkers van de gemeente verkleinen door medewerkers naar de kernen te laten komen, bij voorkeur op vaste tijden en dagen. 
 • Faciliteren en ondersteunen van inwonersinitiatieven met aandacht voor een correcte wijze van communiceren.

AANDACHTSPUNTEN KERNEN
Naast de aandachtspunten die wij voor alle inwoners van Moerdijk belangrijk vinden, zijn er vanuit het kernbewustzijn van Onafhankelijk Moerdijk de volgende extra aandachtspunten.

BUITENGEBIED

 • Meer mogelijkheden voor boerderijwinkels, kijken naar wat wel kan in plaats van naar wat niet kan.
 • Beter toezicht op het gebruik van schuren voor ongewenste, branchevreemde activiteiten.
 • Meer passeerstroken op binnenwegen.
 • Aanleg van een glasvezelnetwerk in het gehele buitengebied.

FIJNAART

 • In overleg met de inwoners realiseren van een levendig centrum.
 • Meer huurwoningen bouwen, ook voor jongeren en senioren. Naast verdere ontwikkeling Waterwijk ook bouwen op het ZNS-terrein en op de locatie van de voormalige Julianaschool.
 • Beter gebruik van “De Parel”.
 • Onderhoud van wegen en fietspaden, voornamelijk in het buitengebied.

HEIJNINGEN

 • Aandacht voor geluidswerende maatregelen langs de rijkswegen.
 • Kleinschalige woningbouwplannen, ook voor starters, ondersteunen.
 • Waar mogelijk en financieel haalbaar ondersteunen van initiatieven om de basisschool te behouden.

HELWIJK

 • De Blokhut benutten als centraal punt voor welzijn, sociale contacten en activiteiten.
 • Meer variatie in het woningbestand, ook voor starters, op basis van lokale behoeften.
 • In overleg met de inwoners zoeken naar mogelijkheden van woningbouw op het terrein van de oude school.
 • Maatregelen initiëren voor het verlagen van de geluidsoverlast afkomstig van de rijkswegen A4 en A59.

KLUNDERT

 • Aanleg van de Randweg West om doorgaand verkeer uit de stadskern te weren nu echt gaan realiseren. 
 • Woningbouw gericht op starters en senioren met aandacht voor sociale huurwoningen.
 • Plan woonwijk Blauwe Hoef inclusief aanleg van een toegangsweg in ontwikkeling nemen, maar ook oog houden voor kansen op andere locaties.
 • Centrumplan uitvoeren.

LANGEWEG

 • Woningbouw op basis van de woningbehoefte met aandacht voor starters en senioren.
 • Verkeersveiligheid kruising provinciale weg N285 verder verbeteren, bij voorkeur door aanleg van een rotonde.
 • 25% van de opbrengst windmolens A16 naar inwoners van de kernen Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek.

MOERDIJK

 • De aanleg van een veilig fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen eindelijk realiseren.
 • Bouwen van goedkope huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen.
 • Zoeken naar oplossingen voor het goederenspoor dat (te) dicht langs de kern loopt.
 • Recreatieve inrichting van het havengebied, inclusief woningbouw.
 • 25% van de opbrengst windmolens A16 naar inwoners van de kernen Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek.
 • Ondersteunen van initiatieven tot behoud en versterking van basisschool De Klaverhoek

NOORDHOEK

 • Bevorderen van de verkeersveiligheid in en rond de kern.
 • Aanleg van fiets- en wandelpaden tussen Noordhoek en Klundert. 
 • Bouwen op basis van woningbehoefte met aandacht voor starters en senioren.
 • Betere weginrichtingen, meer gebruik van 30 kilometer zones, veilige wegen voor fietsende scholieren vanuit Fijnaart en Noordhoek naar Zevenbergen.

STANDDAARBUITEN

 • Verbeteren van (bus) verbindingen naar en van Zevenbergen en Oudenbosch.
 • Versneld realiseren van een nieuwe bouwlocatie binnen de kern.
 • Ruimte geven voor een initiatief om te bouwen langs de Markweg.
 • Behouden van het voorzieningenniveau, inclusief het servicepunt van de bibliotheek.
 • In samenwerking met Staatsbosbeheer benutten van de recreatieve mogelijkheden van het Dorpsbos langs de rivier. Plaatsen van banken en picknick tafels en beter onderhouden van de visstoepen.
 • Doortrekken van de Dr. Poelstraat richting De Langeweg-Zuid.

WILLEMSTAD

 • Goede balans tussen leefbaarheid en toerisme met behoud van het karakter van de vestingstad. 
 • Beter toezicht op en handhaving van de parkeerregels, bij evenementen zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen.
 • Behouden van het servicepunt van de bibliotheek.

ZEVENBERGEN

 • Bouw van gymnastiekaccommodaties voor scholen en van een multifunctionele hal als vervanging van De Borgh
 • Doortrekken van de Zuidrand met aansluiting op de Hazeldonkse Zandweg/Oostrand.
 • Woningbouwprojecten Oost en Noord voortvarend oppakken met een goede spreiding van huur en koop in alle prijssegmenten.
 • Onderzoek starten naar de kosten van het doortrekken van de haven en daarbij de extra ontwikkel mogelijkheden betrekken.
 • Bij de diverse bouwprojecten zorgen voor groene gordels en waterretentie.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van een passende bestemming voor de voormalige regionale vuilstortplaats
 • Functionaliteiten van “Het Trefpunt, voorheen De Kristal” uitbreiden en beter benutten.

ZEVENBERGSCHEN HOEK

 • Groenonderhoud rond de spoorzone verbeteren.
 • Blijvende aandacht en acties om sluipverkeer tegen te gaan.
 • Woningbouw gericht op starters, senioren en sociale huurwoningen.
 • Inzetten op snelle realisatie van nieuwe basisschool/kinderopvang in combinatie met een multi functionele accommodatie.
 • Permanente aandacht voor maatregelen tegen geluidsoverlast HSL.
 • Samen met de inwoners actie blijven voeren voor een rechtvaardige oplossing van problemen die de 380KV masten veroorzaken.
 • 25% van de opbrengst windmolens A16 naar inwoners van de kernen Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek.
 • Honden uitlaatplaats realiseren.

Als u meer wilt weten over ons, over onze fractie, over het verkiezingsprogramma,
als u lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt u op onderstaande adressen terecht. 
Website:         www.onafhankelijkmoerdijk.nl
Secretariaat: Eef Sterk, Haagwinde 13, Zevenbergen
E-mail:            info@onafhankelijkmoerdijk.nl
Telefoon:        06-14408395