Skip to content
Menu

Waar staan wij voor

ONZE SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE
 • Resultaatgerichte uitvoering van gebiedsplannen, met brede ondersteuning van de gemeente: voor en met de inwoners.
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven door het beschikbaar stellen van financiële middelen die regelarm ingezet kunnen worden door de stads- en dorpstafels.
 • Continu zorgen voor een goede balans tussen People, Planet en Profit, waarbij het belang van de inwoner altijd voorop staat.
 • Zorg dicht bij de inwoners blijven organiseren, met daarbij aandacht voor kwetsbare en eenzame inwoners en voor mantelzorgers.
 • Medewerkers van de gemeente zijn waar dat kan en nodig is in de kernen aanwezig.
 • Bij armoedebeleid en schuldhulpverlening zorgen voor extra maatregelen, gericht op een adequate en betere ondersteuning.
 • Continueren en versterken van het werk van “de wijkzuster” door extra financiële bijdragen van de gemeente.
 • Dienstencheques blijvend inzetten en onderzoeken of er bredere toepassingsmogelijkheden kunnen komen.
 • Verbeteren van (bus)verbindingen tussen de kernen. Waar dat mogelijk is alternatieve vervoersvormen inzetten.
 • Onze gemeenschapshuizen, dorpshuizen en wijkgebouwen zo veel mogelijk inrichten als Huizen van de wijk. Deze huizen zijn bedoeld als ontmoetingsplaats en moeten ook een plek zijn waar alle hulpvragen van inwoners kunnen worden gesteld.
 • Continu aandacht geven aan en aandacht vragen voor de veiligheidsrisico’s op de industrieterreinen en van vervoer via spoor, weg en water.
 • Vraaggericht bouwen, meer variatie in aanbod, verder kijken dan de vraag van vandaag, rekening houden met vragen van morgen.
 • Hogere kwaliteit voor het onderhoud van straten, wegen, trottoirs, fietspaden, bermen en plantsoenen.
 • Geen verhoging van gemeentelijke belastingen en kosten voor de inwoners, anders dan de inflatiecorrectie.
Dit is Onafhankelijk Moerdijk

Onafhankelijk Moerdijk behartigt de belangen van alle inwoners uit alle zestien grote en kleine woonkernen van de gemeente Moerdijk, dus ook die van U! Onafhankelijk Moerdijk is een kernbewuste partij die geen bindingen heeft met de landelijke politieke partijen in ‘Den Haag’. Onafhankelijk Moerdijk is op 30 augustus 2001 voortgekomen uit de volgende voormalige politieke groeperingen:

 • Hoekse Lijst, uit Zevenbergschen Hoek
 • Lijst Noordhoek, uit Noordhoek
 • Vrije Lijst, uit Fijnaart en Heijningen
 • Gemeentebelangen, uit Fijnaart en Heijningen
 • Gemeentebelangen, uit Moerdijk en Klundert
 • Algemeen Belang, uit Standdaarbuiten
Historie

In de loop van de jaren zijn de bovengenoemde onafhankelijke groeperingen ontstaan om in de toenmalige gemeenteraden aandacht te kunnen vragen voor de specifieke wensen en problemen in hun eigen woonomgeving. Na de gemeentelijke herindeling in 1997, lag het voor de hand dat deze groeperingen zouden samengaan. In 2001 zijn deze partijen uitgegroeid tot één lokale politieke organisatie – Onafhankelijk Moerdijk – die nu al niet meer valt weg te denken uit de samenleving binnen de gemeente Moerdijk.