Skip to content
Menu

Privacyverklaring

Op basis van de regelgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht per 25 mei 2018, is politieke partij (vereniging) ONAFHANKELIJK MOERDIJK verantwoordelijk voor de in wettelijke zin juiste verwerking van persoonsgegevens zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

Contact
Secretaris:
Eef Sterk
Haagwinde 13
4761WP Zevenbergen
e-mail : info@onafhankelijkmoerdijk.nl

Functionaris Gegevensbescherming:
Eef Schoneveld
Gaasbeek 13
4761LR Zevenbergen
e-mail : eef.schoneveld@ziggo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ONAFHANKELIJK MOERDIJK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van de vereniging/partij en deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Het doel waarvoor en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ONAFHANKELIJK MOERDIJK verwerkt de persoonsgegevens op basis van uw lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging/partij voor de volgende doelen:

 • Verzenden van c.q. vragen om informatie
 • Uitnodigen voor vergaderingen/bijeenkomsten
 • Telefonisch contact opnemen of e-mailen indien dit nodig is om aan uw en onze verenigingsverplichtingen, welke aan het lidmaatschap zijn verbonden, te kunnen voldoen
 • Gegevens opslaan welke nodig zijn voor samenstelling van de kieslijst bij gemeenteraadsverkiezingen
 • Ingeval van correspondentie welke aan meerdere leden per e-mail verzonden wordt, zal dit gedaan worden met gebruikmaking van de BCC methode. Dit afgezien van omstandigheden waarbij het nodig is dat de geadresseerden om organisatorische redenen op de hoogte dienen te zijn van de overige aangeschreven adressanten.

Geautomatiseerde gegevensverwerking c.q. opslag
Web beheer/verwerker:
VEVIDA Nederland Webhosting en Domeinregistratie B.V., Groningen.
ONAFHANKELIJK MOERDIJK heeft een verwerkersovereenkomst met VEVIDA, zoals vermeld in hun, vanwege de AVG aangepaste algemene voorwaarden d.d. 24 april 2018.

Naam website:
https://www.onafhankelijkmoerdijk.nl

Door het bestuur van Onafhankelijk Moerdijk is aan de heren Christ Frijters, Eef Sterk en mevrouw Tineke van Dijkhorst autorisatie verleend om wijzigingen op de website aan te brengen of te laten aanbrengen. Door eerdergenoemden is een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht het voorkomen dat werkzaamheden op of aan de website aan derden, anders dan VEVIDA, uitbesteed worden waar de privacy van leden in het geding kan zijn, zal per geval door de heren Frijters ,Sterk en/of  mevrouw Van Dijkhorst autorisatie worden verleend aan de uitvoerende derde partij en vooraf een geheimhoudingsverklaring verlangd worden.

Bewaartermijn van eerdergenoemde gegevens
ONAFHANKELIJK MOERDIJK bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap bij onze vereniging. Eén en ander om achteraf eventueel noodzakelijke financiële en mogelijk andere, voor alle partijen van belang zijnde zaken alsnog te kunnen afhandelen. Dit geldt voor alle categorieën van de door u verstrekte persoonsgegevens. Na opzegging van het lidmaatschap wordt hiervan door het secretariaat een schriftelijke bevestiging verzonden.

Delen van persoonsgegevens met derden
ONAFHANKELIJK MOERDIJK verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering en op grond van de condities van onze lidmaatschapsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Gebruik van foto’s op de website en/of via facebook
In het kader van de berichtgeving over onze vereniging op de website of facebook (https://nl-nl.facebook.com), kunnen hierbij foto’s van evenementen of anderszins gepubliceerd worden. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken aan de functionaris gegevensbewerking kenbaar maken. Indien u als lid hiertegen binnen genoemde termijn geen bezwaar aantekent, dan beschouwen wij dit als stilzwijgende goedkeuring uwerzijds. Met het publiceren van foto’s zal met de nodige voorzichtigheid c.q. eventuele noodzakelijkheid omgegaan worden.

Analytische cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van de diensten geleverd door Google Analytics. Dit om wekelijks inzicht te krijgen over het gebruik c.q. de frequentie van bezoeken aan de website/facebook. Met deze data wordt de status van de website waar mogelijk geoptimaliseerd en het gebruik vereenvoudigd. De privacy van de bezoeker blijft hierbij te allen tijde gewaarborgd. Toestemming van de bezoeker is derhalve niet vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking later in te trekken of bezwaar te maken tegen de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door ONAFHANKELIJK MOERDIJK. Tevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de verwerking van uw gegevens, stuur dan een verzoek met relevante toelichting naar de functionaris gegevensbescherming.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en burgerservice-nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ONAFHANKELIJK MOERDIJK zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ONAFHANKELIJK MOERDIJK wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, indien deze niet naar tevredenheid door OM werd beantwoord, in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van de persoonsgegevens
ONAFHANKELIJK MOERDIJK neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft inmiddels passende maatregelen genomen om het in gebruik zijnde computerprogramma, de website en mailadressen zo veel als mogelijk te (laten) beveiligen, teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging maximaal tegen te kunnen gaan. Ook worden er zeer regelmatig back-ups van alle persoonsgegevens gemaakt. Als u echter toch het idee hebt dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik (datalekken) van persoonsgegevens, neemt u dan onverwijld contact op met de functionaris gegevensbescherming. Overeenkomstig artikel 33 (lid 1)van de AVG zal ONAFHANKELIJK MOERDIJK in overleg met VEVIDA, en dit eveneens bij eigen waarneming van datalekken, afhankelijk van de concrete omstandigheden en relevante risicofactoren, binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Over de afhandeling zullen de betrokken partijen, indien nodig, op de hoogte gesteld worden.

Mocht het in de toekomst noodzakelijk zijn de privacyverklaring op basis van vernieuwde regelgeving te actualiseren, dan zal ONAFHANKELIJK MOERDIJK de nodige actie hiertoe ondernemen.

Zevenbergen, 1 maart 2021.