Kort verslag van de 20e Algemene Vergadering

Op 19 juni jl. heeft Onafhankelijk Moerdijk weer haar Algemene Leden Vergadering gehouden. Helaas was er sprake van een zeer matige opkomst van onze leden.

Op de agenda stond een aantal punten waarvan wij onze leden hierbij graag op de hoogte stellen:

  1. Christ Frijters is door de leden wederom unaniem dispensatie verleend voor het langer uitoefenen van de secretarisfunctie van de vereniging met bijbehorende taken.
    Het bestuur en de leden wensen Christ vanaf deze plaats veel succes bij het opnieuw bekleden van zijn functie, waarvoor dank.
  2. Het jaarverslag over 2018 is vastgesteld. Rode draad daarbij is dat zowel bestuur als fractie een actieplan hebben samengesteld voor een toekomstbestendige partij. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar en moeten in 2020 worden afgerond.
  3. Het financieel jaarverslag over 2018 is door de kascontrolecommissie akkoord bevonden, met dank aan Eef Schoneveld en Tineke van Dijkhorst als 1e en 2e penningmeester en de opstellers van de rapportage. Tevens is hierbij ook de begroting voor 2020 goedgekeurd.
  4. Hans van Brenkelen heeft zich, onder dankzegging van het bestuur, bereid verklaard om de vrijgevallen positie in de kascommissie in te nemen.
  5. Verder is het Huishoudelijk Reglement geactualiseerd, waarvoor de leden het groene licht hebben gegeven. Dank verschuldigd aan Eef Sterk die daar weer de nodige tijd en energie in heeft gestopt.

Tot zover. Het complete verslag zal, zoals u van ons gewend bent, bij de stukken worden gevoegd voor de volgende ALV, welke in het voorjaar van 2020 gepland staat.

Namens bestuur van Onafhankelijk Moerdijk.
Christ Frijters
Secretaris.