Skip to content
Menu

ANBI

1 De naam van de ANBI instelling:

Onafhankelijk Moerdijk

2 Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:

816304580

3 Het post- of bezoekadres van de ANBI instelling:

Markiezenlaan 34 – 4758 AS  Standdaarbuiten

4 De beschrijving van de doelstelling van de ANBI instelling:

 1. De vereniging heeft ten doel:
  als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van een vooruitstrevende politiek in de gemeente Moerdijk en eventueel in een andere regio en/of gewest;
  het behartigen van de algemene, collectieve en individuele belangen van de bewoners van de gemeente Moerdijk;
  de bevordering van de doelmatigheid en openheid van het bestuur van de gemeente en de regionale samenwerkingsverbanden.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  uit haar leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Moerdijk, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de Kieswet;
  de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen, commissies en dergelijke;
  het houden van openbare bijeenkomsten;
  de bevordering van een goede communicatie tussen bestuur en burgers;
  de bevordering van een goede communicatie met andere politieke groeperingen;
  de realisering van openheid en openbaarheid van bestuur via het tot stand brengen van daarop gerichte regels, voorlichting over actuele zaken, bevordering van inspraak en participatie van burgers in het bestuur;
  het bevorderen van bestuurlijke participatie van de leden;
  alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

5 De hoofdlijnen van het beleidsplan van de ANBI instelling:

Doelstelling
Het doel van Onafhankelijk Moerdijk is het realiseren van een vooruitstrevende politiek in de gemeente Moerdijk. Daarnaast wil Onafhankelijk Moerdijk de algemenen individuele belangen van de inwoners en ondernemingen van de gemeente Moerdijk behartigen.Kernwoorden en kernbegrippen bij het realiseren van onze doelstellingen zijn: 

Bestuur.
Een doelmatig en transparant bestuur van onze gemeente en van door de gemeente aangegane regionale samenwerkingsverbanden.

Beginspraak.
De burger centraal stellen door plannen te beginnen bij en met inspraak van de burger.

Gezonde balans.
Onafhankelijk Moerdijk staat voor een gezonde balans tussen wonen, werken en recreëren, heeft continu aandacht voor gezondheid, schone lucht en kwaliteit van de leefomgeving.

Menselijke maat
Kwaliteit van leven is bij alles wat Onafhankelijk Moerdijk doet en laat het leidende uitgangspunt.

Hoe willen wij onze doelen bereiken
Het belangrijkste orgaan binnen de Gemeente Moerdijk is de Gemeenteraad.
De beste methode om onze doelen te bereiken is te zorgen dat Onafhankelijk Moerdijk een kwalitatieve en kwantitatieve goede vertegenwoordiging heeft in de Gemeenteraad.
Onafhankelijk Moerdijk wijst, op basis van een daartoe opgesteld protocol, uit haar leden kandidaten aan die zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Onafhankelijk Moerdijk streeft er naar om op basis van het aantal gekozen leden in de Gemeenteraad één of meer wethouders te leveren voor het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor een kwantitatief goede vertegenwoordiging in de Gemeenteraad is het essentieel dat er kiezers op Onafhankelijk Moerdijk stemmen. Om zo veel mogelijk draagvlak bij kiezers te krijgen worden de volgende instrumenten gebruikt:

het houden van openbare bijeenkomsten waarbij de fractievergaderingen een belangrijke rol spelen;
het van tijd tot tijd in publicaties laten zien wat Onafhankelijk Moerdijk, al dan niet samen met (coalitie)partners, heeft bereikt;
het onderhouden van een informatieve en actuele website waarop inwoners kunnen laten weten wat zij van het doen en laten van Onafhankelijk Moerdijk vinden.
het stimuleren en bewaken van een goede communicatie tussen bestuur en burgers;
het onderhouden van goede contacten met andere politieke groeperingen. 

6 De namen en functie van de bestuurders:

Lieneke Aangenendt – Voorzitter
Christ Frijters – Secretaris
Hans Moos – Penningmeester
Ger Laheij – Bestuurslid en PR zaken

7 Het beloningsbeleid:

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd
Raadsleden en wethouders zijn bezoldigd

8 Financiële verantwoording – balans en resultaatrekening:

Financieel verslag 2012 – Balans per 31-12-2012

Betaalrekening

€655,77

Spaarrekening

€11.141,79

Nog te ontvangen bijdragen

€105,00

€11.902,56

Nog te betalen onkosten

€105,00

Voorziening scholing (fractie)leden

€ 1.405

Voorziening verkiezingen 2014

€6.175,00

Eigen vermogen (vrij besteedbaar)

€ 4.217,56

€11.902,56

Resultatenrekening 2012

Baten

Contributie

€1.600,00

Bijdragen fractieleden en wethouders

€3.525,00

Donaties

€108,40

Rente spaarrekening

€136,24

€5.369,64

Lasten

Vergaderkosten

€845,35

Bestuurskosten

€683,25

PR zaken

€632,92

Abonnementen/website

€46,41

Diversen

€311,38

Afschrijving dubieuze vorderingen

€80,00

Toevoeging voorziening Verkiezingen 2014

€2.337,50

€4.936,81

Resultaat

€432,83

Publicatiedatum 2 maart 2014