Kieskompas 2018 2018-02-13T16:11:55+00:00

Kieskompas

#1 Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren 2018-02-13T16:16:16+00:00

NEUTRAAL. Wel inwoners nadrukkelijk betrekken bij ontwikkelingen, mening vragen. Issues zijn vaak kerngebonden. Aan participatie en burgerinitiatieven wordt 12 keer in ons verkiezingsprogramma gerefereerd.

#2 In plaats van werk uit te besteden moet de gemeente meer mensen in vaste dienst nemen, ook al leidt dat tot hogere kosten 2018-02-15T15:01:03+00:00

MEE EENS. Speerpunt blz. 6 Verkiezingsprogramma: deelname aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden moet van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente. Daarnaast in december 2017 ingestemd met begroting 2018-2021, waaronder financiële impuls arbeidsparticipatie/baanafspraken. Daardoor is onze gemeentelijke inspanning ruim meer dan landelijke eis en andere gemeenten.

Wij willen versneld en extra inzetten op de implementatie van afspraken die in de Wet Banenafspraak zijn gemaakt. In de begroting is financiële ruimte opgenomen om 8 à 10 fte uit de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden binnen de gemeente

#3 De tarieven van de grafrechten moeten omlaag, ook al kost dit de gemeente geld 2018-02-13T16:20:06+00:00

NEUTRAAL. Blz. 6 Verkieingsprogramma: Gestreefd moet worden naar een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit en naar zo veel mogelijk kostendekkendheid van producten uit de Gemeentewinkel. De afgelopen periode zijn de kosten voor inwoners nauwelijks gestegen. Die lijn moet worden voortgezet. Ook heeft Onafhankelijk Moerdijk ingestemd met entameren van nieuwe discussie omtrent kostendekkendheid, met name ook in relatie tot de grafrechten.

#4 De afvalcontainers moeten zonder pasje kunnen worden gebruikt, ook als dit leidt tot misbruik (dumping) 2018-02-13T16:20:45+00:00

HELEMAAL NIET MEE EENS. Bij recente behandeling in de raad was Onafhankelijk Moerdijk voor het pasjesgebruik. Redenen: voorkomen van dumpingen van buiten de gemeente en voorkomen van misbruik en van vervuiling van de openbare ruimte. Pasjesgebruik moet geen privacy-issue zijn (geen privacygevoelige zaken gebruiken bij de pasjesopzet).

#5 Op alle basisscholen moeten zwemlessen worden gegeven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen 2018-02-13T16:21:20+00:00

NEUTRAAL. School bepaalt of ze gaan schoolzwemmen, niet de gemeente. Verder is er gelukkig weinig noodzaak (slechts 2% van de kinderen), dus doel wordt al voor 98% behaald in de praktijk.

#6 In iedere kern moet een jeugdhonk komen, ook al kost dit de gemeente geld 2018-02-13T16:21:48+00:00

MEE EENS. Blz. 4 verkiezingsprogramma: Bij het inrichten van de woon- en leefomgeving moet in ruime mate rekening worden gehouden met de jeugd. Opgenomen speerpunt: aandacht voor ontmoetingsplaatsen, “hangplekken”, voor de wat oudere jeugd.

#7 De gemeente moet alle minimagezinnen met schoolgaande kinderen een gratis computer met internet geven 2018-02-13T16:22:35+00:00

MEE EENSGebeurt al in het kader van bijzondere bijstand en ook ondersteuning aan Stichting Leergeld, mede dankzij instemming bij besluitvorming door Onafhankelijk Moerdijk.

#8 De gemeente moet extra geld uittrekken om het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 strenger te handhaven 2018-02-13T16:23:10+00:00

MEE EENS. Naast een rol van de gemeente ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de ouders, horeca en slijters.

#9 Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden 2018-02-13T16:23:34+00:00

NEUTRAAL. Bredere afweging nodig (welke knelpunten moeten opgelost worden?). Blz. 2 en blz. 6 Verkiezingsprogramma: geen verhoging van gemeente;lijke belastingen en kosten voor de inwoners, anders dan inflatiecorrectie.

#10 Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB, de belasting op huisbezit, worden verhoogd 2018-02-13T16:24:24+00:00

NIET MEE EENS. Blz. 2 en blz 6: geen verhoging van gemeentelijke belastingen en kosten voor de inwoners, anders dan de inflatiecorrectie.

#11 Startende ondernemers moeten de eerste jaren vrijgesteld worden van lokale lasten en heffingen 2018-02-15T14:35:40+00:00

HELEMAAL NIET MEE EENS. Blz. 6: gestreefd moet worden naar een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit en naar zo veel mogelijk kostendekkendheid van producten uit de Gemeentewinkel. Geen inkomenspolitiek op lokaal niveau. Wel regulier kwijtscheldingsbeleid van toepassing en dus ook voor startende ondernemers.

#12 De haven in Zevenbergen moet doorvaarbaar worden gemaakt, ook al kost dit de gemeente geld 2018-02-15T14:36:56+00:00

NEUTRAAL. Blz. 8 verkiezingsprogramma: “Het centrum van Zevenbergen vitaal maken door een meer uitnodigend (winkel)centrum. Bewoners en ondernemers actief betrekken bij de uitvoering en fasering van de herinrichting van het centrum.” Gelet op eerdere besluitvorming en kosten / betaalbaarheid is doortrekken voor de komende raadsperiode geen issue; maak er dus nu geen politiek schijnissue van bij de verkiezingen. Laten we eerst maar eens zorgen dat het actuele totaalproject naar wens van inwoners en middenstand wordt gerealiseerd en afgerond.

#13 Van inwoners met een bijstandsuitkering moet een verplichte tegenprestatie worden gevraagd 2018-02-15T14:41:40+00:00

MEE EENS. In het kader van maatschappelijke participatie. Blz. 1: Ons programma sluit aan bij wat nu de participatiesamenleving wordt genoemd. Blz. 1: Door de inspanningen van Onafhankelijk Moerdijk is burgerparticipatie normaal geworden. Blz. 4: De oude verzorgingsstaat wordt vervangen door participatiezorg, zorgen voor elkaar. Blz. 5: Burgerparticipatie: dit gaat de komende jaren nog belangrijker worden dan het in de afgelopen periode al was.

#14 Er mag een aanlegsteiger komen voor cruiseschepen in Willemstad 2018-02-15T14:42:08+00:00

MEE EENS. Wel naar voorwaarden kijken. Blz. 8, Willemstad: goede balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkelingen.

#15 De gemeente moet paspoorten thuisbezorgen tegen een kleine vergoeding, ook als dit de gemeente geld kost 2018-02-15T14:42:32+00:00

MEE EENS. Hanteren van het landelijk geldend tarief als minimum. Gelet op nieuwe ontwikkelingen en op dienstverlening heeft Onafhankelijk Moerdijk onlangs voor dit voorstel gestemd. Bij andere zaken is Onafhankelijk Moerdijk zoveel mogelijk voor kostendekkendheid (blz. 6 Verkiezingsprogramma).

#16 De gemeente moet investeren in overnachtingsplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs bij het industrieterrein Moerdijk 2018-02-15T14:43:22+00:00

MEE EENS. Mits er sprake is van co-financiering, samen met regiogemeenten, provincie, havenbedrijf en/of de betrokken transportbedrijven.

#17 De gemeente moet zorgen dat er meer ordehandhavers (BOA’s) komen, ook al kost dat geld 2018-02-15T14:43:45+00:00

MEE EENS. Bij besluitvorming omtrent begroting 2018-2021 heeft Onafhankelijk Moerdijk voor een voorstel op dit punt gestemd. Verder blz. 3 verkiezingsprogramma: Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) en wijkagenten moeten meer zichtbaar zijn om voor meer veiligheid en veiligheidsgevoel te zorgen.

#18 Om de verkeersveiligheid te verbeteren moet de gemeente Moerdijk kruisingen ombouwen tot rotondes, ook al kost dit de gemeente geld 2018-02-15T14:44:10+00:00

MEE EENS. Blz. 8 Verkiezingsprogramma: verkeersveiligheid kruising provinciale weg N285 aanpakken, bij voorkeur door aanleg van een rotonde. Wel kijken naar subsidiemogelijkheden en naar realisatie op kosten van anderen (bijvoorbeeld provincie bij provinciale weg, al dan niet met gemeentelijke bijdrage).

#19 Er moet meer verlichting komen langs de wegen in het buitengebied, ook al kost dat de gemeente geld 2018-02-15T14:44:45+00:00

MEE EENS. Onafhankelijk Moerdijk heeft onlangs ingestemd bij besluitvorming omtrent LED-verlichting waaronder buitengebied. Verder blz. 8 Verkiezingsprogramma: bevorderen van de verkeersveiligheid.

#20 De gemeente moet in het weekend zelf openbaar vervoer regelen tussen de kernen, ook al gaan hierdoor de lokale belastingen omhoog 2018-02-15T14:45:34+00:00

MEE EENS. Blz. 2 Verkiezingsprogramma: verbeteren van (bus)verbindingen tussen de kernen. Waar dat mogelijk is alternatieve vervoersvormen inzetten. Blz. 3: Ook streven wij naar een goed georganiseerd openbaar vervoer, met haltes op loopafstand en naar goede verbindingen naar andere kernen en aanpalende gemeentes. Blz. 7: Behouden van het voorzieningenniveau, onder andere de toegang tot openbaar vervoer.

#21 De gemeente Moerdijk moet zich actief inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens 2018-02-15T14:46:42+00:00

HELEMAAL NIET MEE EENS. Genoeg is genoeg. Dat punt is bereikt en dat is door Onafhankelijk Moerdijk ook aangegeven bij de recente discussie en besluitvorming omtrent de plaatsing van windmolens. Voorts blz. 6 Verkiezingsprogramma: bij windmolens wordt gekozen voor de variant die het minst schadelijk is voor de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk. Aanvullend wordt op blz. 7 en 8 drie keer beschreven dat het betrekken van de inwoners bij de realisatie van windmolens en ook leefbaarheid twee onderwerpen zijn die van groot belang zijn bij de realisatie van windmolens waaromtrent in het verleden besluiten genomen zijn.

#22 De gemeente moet inwoners subsidie geven voor de aanschaf van zonnepanelen 2018-02-15T14:47:10+00:00

NIET MEE EENS. Wel stimulering en facilitering van Energiek Moerdijk en ook stimulering en facilitering van het gebruik van bestaande landelijke subsidiemogelijkheden. Blz. 6 Verkiezingsprogramma: Interessante opties zijn zonne-energie en verwarming of koeling door benutting van aardwarmte. De gemeente moet (burger)initiatieven, zoals die van Energiek Moerdijk, blijven stimuleren en faciliteren.

#23 De gemeente moet strengere normen (strenger dan de nu geldende eu norm) voor de uitstoot van schadelijke stoffen hanteren (bv fijnstof), ook al gaat dit ten koste van de economie 2018-02-15T15:02:11+00:00

HELEMAAL MEE EENS. Onafhankelijk Moerdijk is mede-indiener van een motie op dit punt, “Behoud gezonde lucht”, raadsvergadering 14 september 2017, agendapunt 10.1.

Tekst motie: Verzoekt het college: om bij het opstellen en uitwerken van omgevingsvisie af te wijken van de de huidige streefwaarden in de AMvB’s en deze voor de gemeente Moerdijk in overeenstemming te brengen met concentraties die veilig zijn voor de gezondheid, op basis van wetenschappelijke inzichten, zoals die van de WHO.

#24 De gemeente Moerdijk moet woningbouw aan het Hollands Diep toestaan, ook al is het in een natuurgebied 2018-02-15T14:48:34+00:00

NIET MEE EENS. Blz. 8 Verkiezingsprogramma: Goede balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkelingen. Behoud van het karakter van de (vesting)stad.

#25 De gemeente moet geen voorrang geven aan asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders) bij de verstrekking van huurwoningen 2018-02-15T14:49:13+00:00

MEE EENS. Blz. 3 Verkiezingsprogramma, speerpunt: passende en voldoende huisvesting voor inwoners die zijn aangewezen op de sociale huurwoningen. Voldoende woonruimte voor starters, senioren, mensen met een beperking, arbeidsmigranten en statushouders.

#26 De gemeente mag panden opkopen en slopen om er nieuwbouwwoningen neer te zetten 2018-02-15T14:50:54+00:00

MEE EENS. Onafhankelijk Moerdijk is voorstander en mede-besluitnemer bij zaken als de Moerdijkregeling, het project nieuwbouwwoningen Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek en bij diverse andere opkopen en slopen bij grondbedrijfprojecten, in het verleden en het heden.

 

#27 De welstandscommissie die oordeelt over de uiterlijke kenmerken (uitstraling) van gebouwen, moet worden afgeschaft 2018-02-15T14:51:28+00:00

NEUTRAAL. Blz. 1 Verkiezingsprogramma: inwoners veel meer zelf directe invloed op hun woon- en leefomgeving. We willen niet meer dat de overheid alles voor ons regelt. Dit moet de door de gemeente maximaal worden ondersteund. Dat vraagt wel om een andere rol van de gemeente en haar medewerkers. In dit kader kijken naar een beter alternatief voor de welstandscommissie, in het kader van deregulering en de tijdsgeest van nu.

#28 De gemeente moet bij het toewijzen van huurwoningen, voorrang geven aan kwetsbare groepen 2018-02-15T14:51:58+00:00

MEE EENS. Blz. 3 Verkiezingsprogramma, speerpunt: passende en voldoende huisvesting voor inwoners die zijn aangewezen op de sociale huurwoningen. Voldoende woonruimte voor starters, senioren, mensen met een beperking, arbeidsmigranten en statushouders.

#29 Om de kwaliteit te verbeteren moeten alle thuiszorgmedewerkers in vaste dienst van de gemeente komen 2018-02-15T14:52:40+00:00

HELEMAAL NIET MEE EENS. Er is op dit punt geen noodzaak omdat er inmiddels goede afspraken zijn. Is bovendien geen gemeentelijke taak. Wel is goede zorg een keihard speerpunt van Onafhankelijk Moerdijk, zoals ook op vele plaatsen in het Verkiezingsprogramma tot uiting komt. Bijvoorbeeld speerpunt op blz. 2: zorg dicht bij de inwoners blijven organiseren, met daarbij aandacht voor kwetsbare en eenzame inwoners en voor mantelzorgers, op blz. 3 (senioren): medische zorg (wijkzorg) in alle kernen en ook op blz. 4, gehele paragraaf “Zorg en welzijn”.

#30 De gemeente moet zich extra inzetten voor schuldhulpverlening, ook al kost dit geld 2018-02-15T14:53:19+00:00

HELEMAAL MEE EENS. Speerpunt blz. 2 Verkiezingsprogramma: bij armoedebeleid en schuldhulpverlening zorgen voor extra maatregelen, gericht op een adequate en betere ondersteuning.